qy88千赢国际唯一官网教育学院2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网寒假值班表

发布者:张洪源发布时间:2022-01-17浏览次数:10

我院2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网寒假期间值班安排如下:

Duty arrangements during 202Winter Holiday are as follows:

日期
Date

值班领导
Dean

值班人员
Staff

联系方式
Contact

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网119

Jan.19

徐明
XU Ming

金楠
JIN Nan

Tel: 0086-25-86185426
Email: 1620214686@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网121

Jan.21

朱志龙
ZHU Zhilong

金楠
JIN Nan

Tel: 0086-25-86185426
Email: 1620214686@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网124

Jan.24

邱明明
QIU Mingming

王裕颖
WANG Yuying

Tel: 0086-25-86185423
Email: admission2@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网126

Jan.26

徐明
XU Ming

于晓日
YU Xiaori

Tel: 0086-25-83271521
Email: 1020132337@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网128Jan.28

朱志龙
ZHU Zhilong

张晨
ZHANG Chen

Tel: 0086-25-86185423
Email: admission@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网131Jan.31

徐明
XU Ming

徐明
XU Ming

Tel: 0086-25-86185521
Email: mingxu@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网22
Feb. 2

朱志龙
ZHU Zhilong

邱明明
QIU Mingming

Tel: 0086-25-86185902
Email: qiumm@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网24
Feb. 2

邱明明
QIU Mingming

朱志龙
ZHU Zhilong

Tel: 0086-25-86185521
Email: zlzhu@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网27
Feb. 7

朱志龙
ZHU Zhilong

邵振阳
SHAO Zhenyang

Tel: 0086-25-86185052
Email: 1620204626@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网29
Feb. 9

邱明明
QIU Mingming

傅瑞雪儿
FU Ruixueer

Tel: 0086-25-86185426
Email: 1620214686@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网211
Feb. 11

徐明
XU Ming

刘琪
LIU Qi

Tel: 0086-25-86185052
Email: 1020082073@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网214
Feb. 14

朱志龙
ZHU Zhilong

周昉
ZHOU Fang

Tel: 0086-25-86185052
Email: international-edu@cpu.edu.cn

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网216
Feb. 16

邱明明
QIU Mingming

杨倩倩
YANG Qianqian

Tel: 0086-25-86185706
Email: 1020202606@cpu.edu.cn  


qy88千赢国际唯一官网教育学院

2022qy88千赢qy88千赢国际唯一官网唯一官网113

School of International Education

Jan. 13, 2022